11 March 2016
Frans kalksteen, 2015

Frans kalksteen 2015   hoogte 34cm prijs 1250 euro

Carrara marmer, 2015

Carrara marmer 2015   hoogte 53cm   prijs 2450 euro

14 September 2014
Frans kalksteen / beton, 2014

Frans kalksteen 2014   hoogte 143cm   prijs 1250 euro

Frans kalksteen, 2014

Frans kalksteen 2014    hoogte 27cm    prijs 750 euro

Frans kalksteen / eikenhout, 2013

Frans kalksteen 2013   hoogte  53cm   verkocht

Carraramarmer, 2013

Carrara marmer 2013    hoogte 34cm    prijs 1350 euro

Zwartgeaderd marmer, 2012

Zwartgeaderd marmer 2012    hoogte 29cm   prijs 1350 euro

Blauw marmer / diabaas, 2012

Blauw marmer / diabaas 2012   hoogte 38cm   prijs 1350 euro

Carraramarmer / eikenhout, 2012

Carrara marmer 2012    hoogte 62cm    prijs 1350 euro

Frans kalksteen, 2012

Frans kalksteen 2012   hoogte 47cm   prijs 1250 euro